Bulong neo cho công trình TBA 220kV Bắc Ninh 2 – TBA 220kV Bắc Ninh 3