Cột thép, xà thép TBA 220kV Bắc Ninh 2 – TBA 220kV Bắc Ninh 3