Xây dựng cột anten tự đứng H=42M ở Thành phố Hà Nội