Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư và xây lắp đường dây 110kV. Dự án: Đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh 2 – VT75